СЕБЕАКТУАЛИЗИРАЩИЯТ СЕ ЧОВЕК – 1 част

November 30th, 2011

Ейбрахам Маслоу (1908-1970г.) е един от основателите на хуманистичната психология. Интересите и основните му цели са свързани с психическото здраве и човешкия потенциал. Това го  отличава от повечето психолози по неговото време, които наблягат върху абнормалното и болното в човешката личност. Хуманистичната психология, която Маслоу нарича „третата сила” поражда теории свързани с идеята, че в хората са заложени ресурси за изцеление и израстване, както и за постигането на самоактуализация. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ, СТАТИИ | ключови думи: , , , , , , , | Все още няма коментари

САМОРЕГУЛАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО В СПОРТА

November 28th, 2011

Изискванията към личността на спортиста и треньора в съвременния спорт често налагат необходимост от висока психическа надеждност и устойчивост. Екстремалните условия и огромното напрежение, понякога надхвърлящи границите на човешките възможности, изискват умения свързани с независимост, съхраняване на психическата устойчивост, мобилизиране на силите и контрол върху поведението. В тази връзка регулацията и саморегулацията на психичните състояния, свързани с успешна състезателна реализация, са един от най-важните проблеми на психологията на спорта. Самоконтролът и саморегулацията са често от решаващо значение за изхода от дадено състезание, както и за постигането на успех или неуспех. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , , , | Все още няма коментари

ХАРИЗМАТИЧНОТО ЛИДЕРСТВО

November 23rd, 2011

Теориите, основаващи се на подхода за отличителните черти на лидера, наричани още харизматични теории са сред най-ранните. В бизнеспсихологията са известни с различни наименования: теории за „великия човек”, теории за „големия човек”, теории за качествата на личността и т.н. Според идеите на немските психолози от края на XIX и началото на XX век., лидерите притежават вродени личностни качества и характеристики (черти), а авторитетът и влиянието на лидера сред последователите са резултат именно от проявлението на тези качества. В тези по-ранни разбирания се приема, че лидерите се раждат – те не се създават. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , , , , | Все още няма коментари

ЛИЧНОСТТА НА ЛИДЕРА

September 29th, 2011

Личността на човек е сложна система, поради което не е възможно разглеждането и анализа на всичките й аспекти. Както стана ясно в специализираната литература се застъпват различни становища относно личността, като няма единно разбиране за същността на това понятие. В същото време са налице достатъчно изследвания, посветени на личността на ръководителя. Във връзка с качествата на лидера американският психолог М. Шоу смята, че личността на ръководителя може да се разглежда като съвкупност от три групи характеристики:

  • Биографични
  • Способности
  • Черти на личността

Други изследователи допълват класификацията с още един вид – мениджърските характеристики. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , | Все още няма коментари

ЛИЧНОСТ – ВЪЗГЛЕДИ И ТЕОРИИ

September 29th, 2011

Успешното управление на всяка система, включително на икономическите организации, компании, фирми, работни групи и екипи, изисква да се изследват, анализират и отчитат особеностите  на личностите, които ги изграждат. Във връзка с това възниква необходимост от определяне същността на понятието личност като цяло и в контекста на управлението.

В психологията все още липсва единна концепция, относно разбирането за личност. За  пръв път понятието  се използва в древна Елада. С него се обозначава маската на актьора, който излиза на сцената. В последствие личността е била название на комедийния артист и шута. Значително по-късно се превръща в  понятие, което изразява степен в развитието на човека. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , | Все още няма коментари